Huurvoorwaarden

fietsverhuur 

HUURVOORWAARDEN FIETSVERHUUR 

English and German version below

1. De fiets is eigendom van het Simplon Hostel 9712 LL te Groningen
Tel: (050) 313 52 21.

2. De huurder verplicht zich de fiets zorgvuldig te behandelen en in dezelfde staat terug te brengen als waarin de fiets zich bevond op het moment van de aanvang van huur.

3. Bij schade, verlies of diefstal is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Tel: (050) 313 52 21.

3.1 De Contracthouder is tijdens de huur van de fiets aansprakelijk voor de schade ontstaan door verlies of diefstal van de fiets en wel tot een maximumbedrag van de dan geldende aanschafwaarde van de GoudGoeie Fiets zoals vermeld op de Tarieflijst.

3.2 De Contracthouder is slechts aansprakelijk tot de hoogte van het eigen risico (zie Tarieflijst) in het geval de Contracthouder:

 • De GoudGoeie Fiets op slot heeft gezet met de beide bijgeleverde sloten
 • En aan Het Simplon Hostel een kopie van het proces-verbaal van de politie van aangifte van de diefstal heeft overlegd
 • En in het geval van een fiets met regulier slot, de fietssleutels aan Het Simplon Hostel heeft overlegd.

Schade, verlies of diefstal Prijs
Verlies of diefstal sleutels fiets € 20,-
Diefstal fiets met proces-verbaal en sleutel € 70,-
Diefstal fiets met proces-verbaal zonder sleutel € 350,- *
Schade fiets als gevolg van onzorgvuldig gebruik Herstelkosten
* Kosten van een nieuwe GoudGoeie Fiets

4. De huurder is volledig aansprakelijk en huurt op eigen risico.

5. Wat Kost het huren van een fiets?

GoudGoeie Fiets Prijs
Huur per 24 uur € 10,-
Borg per fiets € 100,- 

 

 • Het huurbedrag en de borg dienen vooraf te worden voldaan.
 • Reserveringen kunnen kosteloos tot 48 uur voor de verhuur worden aangepast.

BIKE RENTAL TERMS AND CONDITIONS

1. The bicycle is owned by Simplon Hostel, 9712 LL Groningen. Phone number: (050) 313 52 21.

2. The renter agrees to handle the bicycle with care and return it in the same condition as it was at the beginning of the rental period.

3. In case of damage, loss, or theft, it is important to contact us as soon as possible . Phone number: (050) 313 52 21.

3.1 The contract holder is liable for any damage resulting from the loss or theft of the bicycle, up to a maximum amount equal to the current purchase value of the “GoudGoeie Fiets” as stated in the price list.

3.2 The contract holder is only liable up to the amount of the deductible (see price list) if the contract holder:

 • Has locked the “GoudGoeie Fiets” with both provided locks
 • Has provided Simplon Hostel with a copy of the police report for the theft
 • In case of a bicycle with a regular lock, has handed over the bicycle keys to the Simplon Hostel.

Damage, loss, or theft
Loss or theft of bicycle keys € 20,-
Theft of bicycle with police report and key € 70,-
Theft of bicycle with police report without key € 350,- *
Damage to the bicycle due to careless use, Repair costs
* Costs of a new “GoudGoeie Fiets”

4. The renter assumes full liability and rents the bicycle at their own risk.

5. What are the rental rates for a bicycle?

GoudGoeie Fiets 
Rental per 24 hours € 10,-
Deposit per bicycle € 100,-

 

 • The rental fee and deposit must be paid in advance.
 • Reservations can be modified free of charge up to 48 hours before rental.

MIETBEDINGUNGEN FÜR FAHRRADVERLEIH

1. Das Fahrrad ist Eigentum des Simplon Hostels, 9712 LL Groningen, Tel: (050) 313 52 21.

2. Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrrad sorgfältig zu behandeln und in demselben Zustand zurückzugeben, wie es zum Zeitpunkt der Mietbeginns war.

3. Im Falle von Schäden, Verlust oder Diebstahl ist es wichtig, dass Sie uns so schnell wie möglich kontaktieren. Tel: (050) 313 52 21.

3.1 Der Vertragsinhaber haftet während der Fahrradmiete für Schäden, die durch Verlust oder Diebstahl des Fahrrads entstehen, bis zur maximalen Höhe des aktuellen Kaufpreises des “GoudGoeie Fiets” gemäß der Preisliste.

3.2 Der Vertragsinhaber haftet nur bis zur Höhe der Selbstbeteiligung (siehe Preisliste), wenn der Vertragsinhaber:

 • Das “Goudgoeie Fiets” mit beiden mitgelieferten Schlössern abgeschlossen hat.
 • Het Simplon Hostel eine Kopie des Polizeiberichts über den Diebstahl vorgelegt hat; und
 • Im Fall eines Fahrrads mit regulärem Schloss die Fahrradschlüssel an Het Simplon Hostel übergeben hat.

Schaden, Verlust oder Diebstahl Preis

Verlust oder Diebstahl der Fahrradschlüssel € 20,-
Diebstahl des Fahrrads mit Polizeibericht und Schlüssel € 70,-
Diebstahl des Fahrrads mit Polizeibericht ohne Schlüssel € 350,- *
Schaden am Fahrrad aufgrund unsachgemäßer Nutzung Reparaturkosten
* Kosten für ein neues “GoudGoeie Fiets” Fahrrad

4. Der Mieter haftet vollständig und mietet auf eigenes Risiko.

5. Was kostet die Fahrradmiete?

GoudGoeie Fiets 
Miete pro 24 Stunden € 10,-
Kaution pro Fahrrad € 100,-

• Die Mietgebühr und Kaution müssen im Voraus bezahlt werden.
• Reservierungen können bis zu 48 Stunden vor der Vermietung kostenlos geändert werden.

  Volg ons:

  Contact

  Simplon Hostel
  Boterdiep 73-2
  9712 LL Groningen

  info@simplonhostel.nl
  050 313 52 21

  Openingstijden:
  receptie 24/7 geopend

  Fietsverhuur Simplon Hostel:
  klik hier voor de voorwaarden

  Lees onze huisregels

  Onderdeel van

  Handelsnaam: Simplon Hostel
  KVK-nummer: 02060268
  BTW-nummer: 8053.66.544.B01
  Algemene voorwaarden